ZASADY NAUKI ZDALNEJ

w Szkole Podstawowej Nr 38  w Bytomiu

 

1. Sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami.

Podstawowym sposobem komunikowania się pozostaje dziennik elektroniczny oraz aplikacja Meet na platformie Classroom.     
Mogą być również stosowane inne poza podanymi wyżej sposoby komunikowania się ( za obopólną zgodą stron).

 

2. Formy przekazywania treści.

Podstawową formą przekazywania materiałów są: dziennik elektroniczny oraz platforma Classroom. Przez dziennik elektroniczny rodzice otrzymują informacje na temat zasad prowadzenia nauki zdalnej, sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w czasie nauczania prowadzonego zdalnie oraz przekazywania materiałów dla uczniów.

 

3. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów.

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół w dalszym ciągu realizowane są cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) zgodne
z podstawą programową.

2. Realizacja zajęć jest obowiązkowa.

3. Zajęcia będą odbywać się on-line na Classroomie w aplikacji MEET :

·         lekcje zaznaczone na czerwono - odbywają się wg tygodniowego planu zajęć,

·         lekcje zaznaczone na kolor zielony-  odbywają się co 2 tygodnie,

·         lekcje zaznaczone na czarno – zadania wysyłane przez nauczyciela na Mobidziennik do pracy własnej uczniów,

w klasach I – III:

– lekcja trwa 30 min.; przerwy między kolejnymi lekcjami to 10 minut;

– zajęcia odbywać się będą od godz. 8:00 wg harmonogramu przesłanego rodzicom;

w klasach IV – VIII:

– lekcja trwa 30 min., następne 15 min. praca z nauczycielem lub samodzielna praca ucznia; 

5. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli, a po skończonej pracy odesłania opracowanych materiałów, ale tylko tych wskazanych przez nauczycieli poprzez Mobidziennik lub w inny sposób ustalony wspólnie z nauczycielem.

 

 6. Systematyczna praca i zaangażowanie będą miały wpływ także na ocenę zachowania uczniów.

 

7. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny lub telefon wychowawcy, jeśli został udostępniony.

 

8. Nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym obecność na zajęciach jako zielone (e).

 

9. W przypadku niezalogowania się ucznia w aplikacji MEET lub na Mobidzienniku nauczyciel wpisuje nieobecność, którą rodzic powinien usprawiedliwić.

 

10. W przypadku nieodebrania wiadomości dotyczącej lekcji do następnego dnia traktuje się jako nieobecność na lekcji.