Szkoła Podstawowa nr 38

im. Jana III Sobieskiego

w Bytomiu

  
Procedura postępowania wobec ucznia zachowującego się agresywnie
oraz procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
(PDF)

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  2018/2019 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Opracowując program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uwzględniono:

·         Obowiązujące akty prawne, (załączniki),

·         Dotychczasowe doświadczenia szkoły,

·         Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,

·         Przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku,

·         Przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

MISJA, WIZJA I CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

W naszej szkole staramy się, aby każdy uczeń kończący edukację był mądrym i dobrym człowiekiem, wyrastającym z polskiej i lokalnej tradycji, dobrze funkcjonującym  we współczesnym świecie. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwalają  absolwentom  dokonywać wyborów postaw, autorytetów i ideałów, dzięki czemu potrafi odnaleźć swoje miejsce w życiu. Dbamy o to, aby w szkole wszyscy się wzajemnie szanowani i czuli bezpiecznie.

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA jak DOM – uczniowie, rodzice oraz nauczyciele czują się w naszej szkole jak w domu. Wszyscy się znamy, wspólnie pracujemy i wzajemnie wspieramy.
Kadra nauczycieli to ciągle dokształcający się dobrzy fachowcy, którzy prowadzą dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, życzliwi wobec siebie, uczniów oraz wspierający rodziców w wychowaniu.

Oferuje się szeroki zakres działań lekcyjnych promujących naukę języka ojczystego, języków obcych, edukacji informatycznej, zdrowotnej, dzięki którym nasi uczniowie zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające przygotować ich do podjęcia nauki w dowolnej szkole średniej dającej szansę na lepszą przyszłość.

Upowszechnia się poglądy, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

Tworzy się warunki do rozwijania różnorodnej aktywności. Tworzy się warunki do rozwijania samodyscypliny i samorządności.

Dąży się do zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery oraz do poprawy bazy materialnej szkoły.

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu, jest jedną z  najmniejszych liczebnie szkół w mieście. Położona w dzielnicy Sucha Góra, która jest enklawą dobrych tradycji i regionalizmu śląskiego. Posiadamy swoisty klimat, który streszcza się w określeniu Szkoła jak Dom.

Od roku szkolnego 2017/2018, po wprowadzenie reformy systemu edukacji w Polsce szkoła stała się na nowo 8-letnią szkołą podstawową w której uczą się dzieci pochodzące z nie tylko z dzielnicy. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej, inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno- wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

Naszym zdaniem najlepsze efekty osiągamy poprzez integrację środowiska Nauczycieli-Uczniów-Rodziców. Współpraca pozwoli na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych konkursach organizowanych na terenie gminy oraz poza jej granicami. Na terenie szkoły organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne.

Nauczyciele pracujący w szkole są przygotowani merytorycznie do pracy z dziećmi. Są to osoby z długoletnim stażem pracy, posiadający ogromną wiedzę oraz pasje do pracy z dziećmi.

W szkole znajdują się: boisko (Orlik), sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, stołówka szkolną, a w pobliżu są: Park Grota, Suchogórski Labirynt Skalny oraz rezerwat Segiet.

Uczniowie zaangażowani są w prace wolontariatu, którym przewodzi Samorząd Uczniowski.

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. Kroczymy ku przyszłości, nie zapominając jednak o długiej tradycji szkoły.

W szkole naszej chcemy wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak:

·         samodzielność

·         aktywność

·         ciekawość świata

·         krytycyzm

·         odpowiedzialność

·         otwartość

·         obowiązkowość i punktualność

·         rozwaga

·         tolerancja

·         poszanowanie godności innych ludzi

·         poszanowanie prawa

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE:

·                    wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka

·                    zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

·                    kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

·                    kształtowanie właściwych postaw i umiejętności wobec zdobyczy techniki i technologii informacyjnych.

·                    kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym

·                    kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

·                    wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

·                    kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli,

·                    rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów

·                    kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji

·                    kształtowanie postaw prozdrowotnych

·                    wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole

·                    przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich

·                    kształtowanie postaw patriotycznych

·                    kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych

·                    przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych

·                    doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą

·                    wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

·                    eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia

 ZADANIA:

·         budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

·         kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

·         wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

·         kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

Jest samodzielny - dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Jest pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie;

·         Jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej: na miarę swoich możliwości śpiewa, gra, rysuje i maluje, ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki;

·         Jest ciekawy świata. Chętnie zdobywa wiadomości korzystając z różnych źródeł wiedzy. Interesuje się otaczającym go światem, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest aktywny intelektualnie, na ogół się nie nudzi;

·   Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu;

·         Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystywania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności;

·         Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości jakie stwarzają mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy, że przyjmuje bezkrytycznie) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracą z innymi ludźmi. W grupie potrafi działa zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działanie;

·         Jest punktualny. Potrafi wykonać powierzone zadania w określonym terminie. Ma poczucie czasu i umie zaplanować swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi;

·         Jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku, modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Przestrzega zasad higieny;

·          Jest tolerancyjny- rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

·         Szanuje godność innych- jest zawsze w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych.

·         Szanuje prawo- przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organa szkoły; przestrzega prawa i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje w mieście i kraju.

WARUNKI EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU:

Uczeń:

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są podatni oddziaływaniom tego programu.

Nauczyciele:

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.

Rodzice:

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie:

·         otrzymują dość zachęty, aby uczyły się śmiałości,

·         w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie,

·         często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele,

·         wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym,

·         otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość,

·         dzieci, które mają trudności w nauce, potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

 

Uczestnicy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy

uczestnicy programu:

 

Rodzice:

·         mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

·         znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

·         wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

·         wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

·         aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

Wychowawcy klas:

·         dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

·         wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

·         prowadzą dokumentację nauczania;

·         opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

·         koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;

·         dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

·         podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

·         wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

·         informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

·         integrują i kierują zespołem klasowym;

·         wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

·         wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego

·         promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

·         inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

·         współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

·         współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

·         współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

·          współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią

·         psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

Nauczyciele:

·         oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

·         odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

·         udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

·         wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

·          inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

·         kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

·         reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

·         dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

·         wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

·         współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

·         proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

·         realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

·         przestrzegają właściwych zasad postępowania;

·         współorganizują imprezy i akcje szkolne;

·         znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

·         akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;

·         współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

·         kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

·         prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

·         mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

·         uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

Pedagog szkolny:

·         udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

·         prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

·         diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

·         minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

·         inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

·         pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

·         wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

·         podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

Obszary Działań Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

·         Adaptacja uczniów: klas pierwszych, nowo przybyłych i klas VII do warunków szkolnych.

·         Rozwój intelektualny ucznia.

·         Zachowania niepożądane.

·         Bezpieczeństwo.

·         Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

·         Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

·         Wychowanie dla przyszłości.

·         Sposoby spędzania czasu wolnego.

 

 ADAPTACJA UCZNIÓW: KLAS PIERWSZYCH, NOWOPRZYBYŁYCH

Cel: Przyjazna adaptacja dziecka w szkole.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wspieranie ucznia oraz jego rodziny w nowej sytuacji

 

-Częste rozmowy z rodzicami i uczniami.

 

nauczyciele klas I,

 

 

Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi

 

-Dominacja na lekcjach klas I zabaw, gier i sytuacji zadaniowych.

-Minimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka, związanych z pierwszymi dniami pobytu dziecka w szkole.

nauczyciele klas I

Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

 

-Żywy i opiekuńczy stosunek nauczyciela do uczniów wszystkich razem i każdego z osobna.

-Otoczenie pierwszoklasistów specjalną troską i uwagą w czasie przerw międzylekcyjnych.

-Uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I.

-zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów klas VII w dalszym prawidłowym funkcjonowaniu społeczności szkolnej.

nauczyciele klas I

 

 

 

wychowawcy

 

 

nauczyciele klas VII

Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności

 

- Wprowadzenie oraz systematyczne i cierpliwe przypominanie uczniom obowiązujących w szkole i na lekcjach norm zachowania członków społeczności szkolnej.

- Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

- Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

-Wolontariat.

nauczyciele uczący

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA

Cel: Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Praca z uczniem zdolnym

 

-Wspieranie uzdolnień

 indywidualnych.

-Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania.

-Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych.

-Prowadzenie zajęć rozwijających.

-Różnicowanie zadań na lekcji.

-Konsultacje indywidualne.

-Dodatkowe zajęcia z uczniem zdolnym.

nauczyciele uczący

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

 

-Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych.

-Organizowanie pomocy

-Odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej.

-Indywidualna opieka pedagoga szkolnego.

-Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Budowanie motywacji do nauki.

nauczyciele uczący

Ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Współpraca z pedagogiem i PPPP.

-Integracja w zespole klasowym i szkolnym.

-Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych.

- Zajęcia indywidualne na terenie szkoły.

nauczyciele uczący

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

- Budowanie systemu wartości.

- Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii.

- Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

nauczyciele uczący

 

ZACHOWANIA  NIEPOŻĄDANE

Cel: Ograniczenie i eliminowanie zachowań niepożądanych wśród uczniów

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

- Organizowanie spotkań z udziałem pracowników Policji, Straży Miejskiej, pedagoga z PPP dla uczniów i rodziców.

- Organizowanie zajęć na temat agresji, jej przyczyn, skutków i sposobów reagowania na nią.

-Kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej złości i agresywnych zachowań.

- Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami karnymi stosowania przemocy.

-Konsekwentne stosowanie kar za zachowania agresywne.

-Zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym w czasie imprez okolicznościowych oraz wycieczek szkolnych.

-Organizowanie zajęć promujących postawę asertywną.

-Monitorowanie zjawiska agresji w szkole.

-Wzmożona kontrola dyżurujących nauczycieli w miejscach, w których uczniowie czują się najmniej bezpiecznie.

-Współpraca z organizacjami wspierającymi szkołę.

-Szkolny Dzień życzliwości.

-Konkurs na najbardziej życzliwą sobie i innym klasę.

Dyrekcja

Pedagog szkolny

Wychowawcy, nauczyciele

Wyeliminowanie agresji.

-Szybkie reagowanie na przejawy agresji podczas przerw.

-Odnotowywanie w  zeszytach informacji  zachowań niewłaściwych i informowanie wychowawców.

-W przypadku wystąpienia agresji postępowanie zgodne z ustaleniami  przewidzianymi na takie sytuacje.

-Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

Wszyscy nauczyciele

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.

-Zapoznanie z przepisami bhp, i drogami ewakuacyjnymi w szkole.

-Zaznajomienie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego  zachowania w ruchu drogowym ,podczas podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą itp.

-Przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową.

-Zaznajomienie i przypominanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów, tabletów).

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny

 

 

 

Nauczyciele techniki

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. ryzykownych i konfliktowych.

-Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania, dyskusji).

-Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które udzielają wsparcia młodzieży.

-Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

-Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień

Integracja działań wychowawczych

-Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych

-Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców.

-Wyróżnianie rodziców za wkład pracy w szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

-Pedagogizacja rodziców: zdrowe odżywianie, wpływ aktywność fizycznej na człowieka.

Wszyscy nauczyciele

 

NAŁOGI I UZALEŻNIENIA

Cel: Zapobieganie nałogom i uzależnieniom wśród uczniów

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy i wulgaryzmów w środkach przekazu i grach komputerowych na postawy społeczne uczniów

-Uświadomienie rodzicom potrzeby kontrolowania tego, co dziecko czyta, ogląda, w jakie gry komputerowe gra

-Ukazywanie negatywnego wpływu uzależnień od telewizji i komputera.

-Kształtowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów.

-Uświadamianie uczniom iż w Internecie nie są anonimowi.

-Prelekcje dotyczące cyberprzemocy.

Wychowawcy, nauczyciele

pedagog szkolny

psycholog z PPP

specjalista terapeuta

Prowadzenie systematycznych działań informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające (narkotyki, dopalacze papierosy, alkohol)

-Dostarczanie wiedzy o konsekwencjach stosowania używek.

-Organizowanie zajęć edukacyjnych ,  prelekcji na temat zagrożeń wynikających ze szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz papierosów.

Wychowawcy, nauczyciele

pedagog szkolny

 specjalista terapeuta

Kształtowanie postaw asertywnych.

-Doskonalenie technik asertywnych – umiejętność mówienia NIE.

-Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania.

Wychowawcy, nauczyciele

pedagog szkolny

 

Promocja zdrowego stylu życia

Cel: Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Przekazanie wiedzy o zdrowym odżywianiu się.

-Realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem się .

-Przygotowywanie surówek, sałatek kanapek oraz innych potraw na zajęciach lekcyjnych.

-Uczestnictwo w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych: „Szklanka mleka” , „Owoce w szkole”, Trzymaj Formę, „Śniadanie daje moc”.

Wychowawcy, nauczyciele

pedagog szkolny

pielęgniarka szkolna

Wychowawcy,

Promocja szkolnych i pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego.

 

-Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, tanecznych.

-Prowadzenie kółek zainteresowań.

-Organizowanie wycieczek szkolnych

-Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

-Organizowanie wyjazdów na basen.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor szkoły

Wdrażanie do przestrzegania higieny osobistej.

-Pogadanki z dziećmi na temat:

  • dojrzewania płciowego,
  • problemów okresu dojrzewania,
  • higieny osobistej,
  • dostosowania stroju do okoliczności.

- Dbałość o swój wygląd i estetykę

(spotkania i rozmowy z pielęgniarką szkolną, wychowawcą, nauczycielem podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie)

-Korygowanie wad postawy oraz wymowy.

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny

Pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

Pielęgniarka szkolna, logopeda, nauczyciel wf , gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna

- Organizowanie dotacji do obiadów w stołówce szkolnej.

-Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej potrzebujących, stypendia szkolne.

-Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

-Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły. wsparcie potrzeb w środowisku szkolnym: pomoc dla  Artura,

 -Fluoryzacja.

-Organizacja śródrocznych wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych”Zielone szkoły”.

Kierownik świetlicy

 

Pedagog szkolny

 

Pielęgniarka szkolna

 

 WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE:

Cel: Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz

obywatelskich

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Budzenie miłości do ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej.

 

-Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych.

-Udział w uroczystościach organizowanych w Bytomiu i okolicy.

-Organizowanie wyjść do teatru, muzeum.

-Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku (przypominanie o odpowiednim zachowaniu w czasie hymnu).

-Poznawanie historii miasta i regionu, najbliższej okolicy.

-Udział w konkursach związanych z miastem rodzinnym.

-Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie, wychowanie w duchu tolerancji.

-Regionalizm.

 

Wszyscy nauczyciele

wychowawcy

 

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

 

 

-Udział i współtworzenie imprez szkolnych jak: „Patron szkoły-wyścigi dla Jana III Sobieskiego”, „Pasowanie pierwszoklasistów”, „Jasełka”, Festyn Rodzinny, rocznice powstania szkoły, Dzień Samorządności.

-Udział w akcjach charytatywnych: znicze na Kresy, zbiórki na schroniska, zbiórka nakrętek.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami

- współpraca z: MOPS, Towarzystwem Suchogórskim, Policją, Strażą Miejską, Radnymi miasta Bytomia,

Wszyscy nauczyciele

 

 

 WYCHOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI

Cel: Wyposażenie ucznia w umiejętności pozwalające na świadomy i właściwy wybór drogi życiowej

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Zapoznanie  z możliwościami wyboru zawodu, poznanie swoich  predyspozycji, mocnych i słabych stron.

 

-Udział uczniów w zajęciach związanych z doradztwem zawodowym.

-Zajęcia z wychowawcą.

-Udział w zawodach, konkursach, imprezach szkolnych, działalność w Samorządzie Uczniowskim, Dzień Samorządności.

Wychowawcy, nauczyciele , pedagog, nauczyciel doradztwa zawodowego

 

Uświadomienie konieczności ciągłego uczenia się.

-Prezentacja osiągnięć rówieśników, osób z kręgu rodziny,  absolwentów, osób publicznych.

-Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytelniczych.

-Udział w ogólnopolskim projekcie”Cała Polska czyta dzieciom”.

-Uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań, zajęć wspomagających, zajęciach z robotyki, ceramiki, języka włoskiego.

Wychowawcy, nauczyciele , pedagog,

Wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz

 

nauczyciele

Rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki.

- Koła zainteresowań.

- Prezentacja osiągnięć uczniów.

-Wycieczki.

-Wyjścia do muzeów, teatru, kina, spotkania z ciekawymi ludźmi.

-Spotkania z muzyką.

Nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarz

 

METODY I FORMY REALIZACJI

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

·         zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy

·         zajęć z wychowawcą

·         zajęć wychowania do życia w rodzinie

·         zajęć prowadzonych przez pedagoga, pielęgniarkę szkolną

·         zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

·         intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole

·         w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców)

·         imprez organizowanych na terenie szkoły

·         imprez charytatywnych

·         w ramach zajęć Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Formy pracy:

·         oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład)

·         dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) pozytywnych

·         zajęcia grupowe, zespołowe.

Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej:

Uczniowie:

1. Zawsze są przygotowani do lekcji:

 przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory i zeszyt korespondencji;

 systematycznie odrabiają prace domowe;

 nie spóźniają się na lekcje;

w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności.

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:

w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły;

odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem;

używają słów proszę, dziękuję, przepraszam;

dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi starszego i kolegi;

 pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym;

 są tolerancyjni wobec innych;

 uznają czyjąś inność (np.: okulary, tusza, wzrost);

 nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów;

nie wyrzucają śniadań;

nie zachowują się w sposób budzący odrazę u innych.

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:

 nie biją innych;

 nie namawiają do bicia;

nie zastraszają;

nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną;

nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo;

nie wykonują samosądów;

nie osądzają nikogo pochopnie;

nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo;

nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi;

nie popychają się;

nie podkładają nóg kolegom i koleżankom;

nie obmawiają nikogo;

nie potępiają nikogo;

kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią.

4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:

szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, również e-papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają substancji psychoaktywnych, nie używają napojów energetyzujących);

nie kołyszą się na krzesłach;

nie grają w piłkę na korytarzu i w sali lekcyjnej;

nie trzaskają drzwiami;

podczas przerw nie biegają na terenie szkoły,

nie wychodzą poza teren szkoły samowolnie;

nie przesiadują w toalecie;

nie rzucają kamieniami;

nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem;

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły:

szanują sprzęt szkolny, rzeczy własne i kolegów;

biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają kieszeni;

obuwie ustawiają w szafkach lub pod wieszakami nie rozrzucają, nie chowają butów kolegów:

nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu nie przeznaczonym do tego celu;

szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole;

nie niszczą gazetek;

nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza.

 Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych i innych imprezach , w których uczniowie biorą udział.

6. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.

 

EWALUACJA PROGRAMU

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety, obserwacje, analizy dokumentów. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  w dniu ……………………….r.

Samorząd Uczniowski                        Dyrektor Szkoły                                   Rada Rodziców

 

 

 

Załącznik

Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę opierają się na następujących aktach prawnych:

1. Konwencja o prawach dziecka Art. 33 (aneks).

2. Konstytucja Rzeczpospolitej Art. 72. art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.

3. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304.

4. Kodeks postępowania cywilnego, Art. 572 (Dział II, rozdział 2).

5. Ustawy i rozporządzenia:

a) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.).

b) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. – nowelizacja z dnia 28 marca 2005 r.

c) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 sierpnia 2005 r.

d) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.  z późniejszymi zmianami

e) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.

f) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 z późniejszymi zmianami

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

h) Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych z dn. 13 lutego 2013r.

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

j) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

l) Rozporządzenie MEN z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

m) Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

n) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

o) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

p) Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.