MISJA, WIZJA I CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

W naszej szkole staramy się, aby każdy uczeń kończący edukację był mądrym i dobrym człowiekiem, wyrastającym z polskiej i lokalnej tradycji, dobrze funkcjonującym  we współczesnym świecie. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwalają  absolwentom  dokonywać wyborów postaw, autorytetów i ideałów, dzięki czemu potrafi odnaleźć swoje miejsce w życiu. Dbamy o to, aby w szkole wszyscy się wzajemnie szanowani i czuli bezpiecznie.

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA jak DOM – uczniowie, rodzice oraz nauczyciele czują się w naszej szkole jak w domu. Wszyscy się znamy, wspólnie pracujemy i wzajemnie wspieramy.
Kadra nauczycieli to ciągle dokształcający się dobrzy fachowcy, którzy prowadzą dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, życzliwi wobec siebie, uczniów oraz wspierający rodziców w wychowaniu.

Oferuje się szeroki zakres działań lekcyjnych promujących naukę języka ojczystego, języków obcych, edukacji informatycznej, zdrowotnej, dzięki którym nasi uczniowie zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające przygotować ich do podjęcia nauki w dowolnej szkole średniej dającej szansę na lepszą przyszłość.

Upowszechnia się poglądy, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

Tworzy się warunki do rozwijania różnorodnej aktywności. Tworzy się warunki do rozwijania samodyscypliny i samorządności.

Dąży się do zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery oraz do poprawy bazy materialnej szkoły.

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu, jest jedną z  najmniejszych liczebnie szkół w mieście. Położona w dzielnicy Sucha Góra, która jest enklawą dobrych tradycji i regionalizmu śląskiego. Posiadamy swoisty klimat, który streszcza się w określeniu Szkoła jak Dom.

Od roku szkolnego 2017/2018, po wprowadzenie reformy systemu edukacji w Polsce szkoła stała się na nowo 8-letnią szkołą podstawową w której uczą się dzieci pochodzące z nie tylko z dzielnicy. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej, inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno- wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

Naszym zdaniem najlepsze efekty osiągamy poprzez integrację środowiska Nauczycieli-Uczniów-Rodziców. Współpraca pozwoli na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych konkursach organizowanych na terenie gminy oraz poza jej granicami. Na terenie szkoły organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne.

Nauczyciele pracujący w szkole są przygotowani merytorycznie do pracy z dziećmi. Są to osoby z długoletnim stażem pracy, posiadający ogromną wiedzę oraz pasje do pracy z dziećmi.

W szkole znajdują się: boisko (Orlik), sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, stołówka szkolną, a w pobliżu są: Park Grota, Suchogórski Labirynt Skalny oraz rezerwat Segiet.

Uczniowie zaangażowani są w prace wolontariatu, którym przewodzi Samorząd Uczniowski.

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. Kroczymy ku przyszłości, nie zapominając jednak o długiej tradycji szkoły.

W szkole naszej chcemy wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak:

·        samodzielność

·        aktywność

·        ciekawość świata

·        krytycyzm

·        odpowiedzialność

·        otwartość

·        obowiązkowość i punktualność

·        rozwaga

·        tolerancja

·        poszanowanie godności innych ludzi

·        poszanowanie prawa