Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


  Dyrektor  Szkoły mgr Maciej Biernacki
Wicedyrektor  Szkoły mgr Anna Zawora
Wicedyrektor  Szkoły mgr Jakub Cyptor

 

   Od września 1999 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje Maciej Biernacki, doskonały gospodarz szkoły, sprawnie kierujący administracją i zarządzający szkołą.
Doprowadził do sfinalizowania wielu inwestycji i remontów, poprawił bazę materialną placówki oraz doposażył pomieszczenia szkolne w potrzebne sprzęty i pomoce dydaktyczne.


We wrześniu 2002 roku oddano do użytku dla szkoły i dzielnicy Sucha Góra nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem w postaci sali gimnastyki korekcyjnej, pomieszczeń szatni i natrysków. Wokół sali znajduje się kompleks sportowy składający się z boiska do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły.
W szkole funkcjonują: pracownia komputerowa z zapewnionym dostępem do internetu oraz sala audiowizualna, wyposażona w nowoczesny sprzęt. Większość klas wyposażona jest w projektory multimedialne.

Nauka języków obcych oraz obsługi komputera zaczyna się już od klasy pierwszej. Szkoła w Suchej Górze posiada dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią, świetlicę szkolną oraz kuchnię i stołówkę. Ciągle poprawia się estetyka pomieszczeń szkolnych oraz warunki sanitarne szkoły.
Wokół budynku szkoły w kwietniu 2002 zostało założone arboretum, w którym posadzono 396 drzew i krzewów.

We wrześniu 1999 roku wprowadzono reformę systemu oświaty i SP nr 38 w Bytomiu stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Zmniejszyła się liczba uczniów, ale dzięki temu udało się stworzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. Mottem pracy edukacyjnej szkoły jest hasło “Szkoła jak dom”.

Dzięki zaangażowaniu całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły oraz dzięki umiejętnościom kierowniczym i fachowości pedagogicznej dyrektora Macieja Biernackiego, szkoła wdraża w życie innowacje pedagogiczno – wychowawcze.

Domowa atmosfera i kultywowany regionalizm nie przeszkadza funkcjonowaniu Klubu Europejskiego, który w ramach promocji Śląska w Europie gościł członków parlamentu europejskiego z Hiszpanii. Szkoła stwarza możliwości do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. W ramach zajęć dodatkowych prowadzonych jest wiele kółek m. in. regionalne, matematyczne, plastyczne, taneczne, przyrodnicze. Szkoła posiada również wypracowany system wspierania uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Zapewnia też wszystkim wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Szczególną opieką otacza uczniów z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo organizując dożywianie, pomoc socjalną, opiekuńczą i dydaktyczną.

Dyrektor Maciej Biernacki zainicjował szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Szkoła współdziała z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, okolicznymi szkołami oraz przedszkolami, a także parafią św. Michała Archanioła, Domem Seniora, policją, strażą pożarną itp. Stworzył dzieciom i młodzieży możliwość zagospodarowania wolnego czasu na różnorakich zajęciach sportowych, udostępniając salę gimnastyczną szkoły.

Rok 2014 był szczególny, ponieważ  obchodziliśmy 760 rocznicę lokacji Miasta Bytom, 140 rocznicę Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu. 2014 rok wpisał się w historię  szkoły oddaniem do użytku uczniom boiska wielofunkcyjnego, aby w zdrowym ciele był zdrowy duch. Przystąpiliśmy do realizacji programu WF z KLASĄ i przez cały rok realizowaliśmy kolejne zadania, aby bardziej świadomie  uprawiać różne dyscypliny  sportowe  od pływania, tenisa stołowego, karate tsunami, piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki oraz innych, a na szachach skończywszy.

W przeprowadzonych zewnętrznych mierzeniach jakości pracy szkoły placówka została wielokrotnie wysoko oceniona.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

sekretariat@sp38bytom.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie