Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Zasady rekrutacji

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej 
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
 

  

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu

w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

b) ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458)

c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zm.)

d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

e) § 16  Statutu Szkoły

II. Termin rekrutacji

 1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 prowadzany jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.

 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły i w ogłoszeniu umieszczonym na tablicy informacyjnej w szkole.

III. Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego:

  1. w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

  2. W roku szkolnym 2014/2015  obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko, które do 30 czerwca 2014 roku kończy 6 lat i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku  2013/2014 oraz na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozostałe dzieci, które kończą 6 lat  w okresie od lipca do grudnia 2014 roku.

  3. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko które kończy 6 lat.

IV. Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów/. (zał.nr 1)

 2. Na wniosek (zał. nr 2) rodziców /prawnych opiekunów/ dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

 4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

LP.

Kryteria

1

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 38

2

Dziecko, którego miejsce pracy co najmniej  jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 38

3

Dziecko które uczęszczało do przedszkola znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie szkoły.

4

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

5

Dziecko, którego co najmniej  jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 38

6

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników z podstawowych,  wyżej wymienionych kryteriów,  zostaną zastosowane kryteria dodatkowe:

                                                     

LP.

Kryteria dodatkowe

1

Niepełnosprawność jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

2

Niepełnosprawność obojga rodziców  (opiekunów prawnych) dziecka.

3

Wielodzietność rodziny dziecka.

4

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.

5

Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

6

Dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest absolwentem szkoły pierwszego wyboru.

 

 1. Za każde spełnione kryterium komisja rekrutacyjna przyznaje jeden punkt.

 2. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

V. Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,

  3. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,

  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 4. W terminie 7 dni  od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych rodzic/ prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 5. Rodzic/ prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie  7 dni od  dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.

VI. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII. Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

 3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII. Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 2. Zapisanie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

  1. pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkolnego  zgłoszenia/wniosku,

  2. wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły,

IX. Terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

 1. Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci przyjmowane są w terminie od 1 kwietnia 2015 r. w formie papierowej, w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do godziny 15.00.

 2. Procedura rekrutacyjna przeprowadzana jest w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r.

 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła posiada wolne miejsca do klasy I przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

IX. Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej we wnętrzu budynku szkoły.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admin: A. Płotkowski

spb38@poczta.onet.pl
spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Logo SP 38 Bytom
 
 
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom

 

Kalendarz szkolny