Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


ZASADY NAUKI ZDALNEJ

ZASADY NAUKI ZDALNEJ

w Szkole Podstawowej Nr 38  w Bytomiu

obowiązują od 15 lutego 2021 r.

 

1. Sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami.

Podstawowym sposobem komunikowania się pozostaje dziennik elektroniczny oraz aplikacja Meet na platformie Classroom.     
Mogą być również stosowane inne poza podanymi wyżej sposoby komunikowania się ( za obopólną zgodą stron).

 

2. Formy przekazywania treści.

Podstawową formą przekazywania materiałów są: dziennik elektroniczny oraz platforma Classroom. Przez dziennik elektroniczny rodzice otrzymują informacje na temat zasad prowadzenia nauki zdalnej, sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w czasie nauczania prowadzonego zdalnie oraz przekazywania materiałów dla uczniów.

 

3. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów.

·         W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół w dalszym ciągu realizowane są cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) zgodne z podstawą programową.

·         Realizacja zajęć jest obowiązkowa.

·         Wszystkie zajęcia będą odbywać się online na Classroomie w aplikacji MEET wg ustalonego planu zajęć zdalnych:

-  w klasach IV – VIII czas trwania zajęć 45 min.

– lekcja w formie Meeta trwa 30 min., następne 15 min. praca z nauczycielem lub samodzielna praca ucznia; przerwy między kolejnymi lekcjami to 10 minut.

4. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli, a po skończonej pracy odesłania opracowanych materiałów, ale tylko tych wskazanych przez nauczycieli poprzez Mobidziennik lub w inny sposób ustalony wspólnie z nauczycielem.

 

 5. Systematyczna praca i zaangażowanie będą miały wpływ także na ocenę zachowania uczniów.

 

6. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny lub telefon wychowawcy, jeśli został udostępniony.

 

7. Nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym obecność na zajęciach zdalnych: (e) – zielona główka.

 

8. W przypadku niezalogowania się ucznia w aplikacji MEET lub na Mobidzienniku nauczyciel wpisuje nieobecność, którą rodzic powinien usprawiedliwić.

 

9. W przypadku nieodebrania wiadomości dotyczącej lekcji do następnych zajęć traktuje się jako nieobecność na lekcji.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom