Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ

NR 4/2017/2018

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej nr 38
 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu

>>  STATUT SP 38 Bytom <<

                                            

Na podstawie art.72 ust. 2 w związku z art. 82. ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2016 r., poz. 59) 

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu,  jednocześnie moc traci statut sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu.

§ 2. Statut stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 roku.