Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Historia Szkoły Podstawowej
nr 38 w Bytomiu

I. Historia szkoły do roku szkolnego 1921/1922
II. ”POD POLSKĄ ZWIERZCHNOŚCIĄ” (lata 1922 – 1939)
III. Lata powojenne: 1945 - 1959
IV. Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu - lata 1975-2006
V. Sukcesy uczniów
VI. Wykaz źródeł wykorzystanych w opracowaniu.
 

 

I . HISTORIA SZKOŁY do roku szkolnego 1921/1922 
>>początek dokumentu<<

Przez pierwszych sto lat istnienia Sucha Góra nie posiadała własnej szkoły. Dzieci uczęszczały do oddalonej o trzy kilometry szkoły parafialnej w Radzionkowie. Sytuacja taka trwała do końca roku szkolnego 1867/1868.

W 1868 roku wynajęto budynek i zaadaptowano go dla celów szkolnych. 17 sierpnia 1868 roku ówczesny proboszcz radzionkowski, ks. Augustyn Mastalski, uroczyście otworzył i poświęcił szkołę w Suchej Górze, która mieściła się w sali wynajętej w domu Karola Cempulika. Szkoła ta nie była jeszcze samodzielną jednostką oświatową, lecz filią szkoły radzionkowskiej. Jej oficjalna nazwa brzmiała “Filial Schule zu Trockenberg”.

Pierwszym kierownikiem tej placówki oświatowej został nauczyciel Karol Bartelt, zwany urzędowo adiuwantem lokalnym. W ówczesnym okresie do szkoły uczęszczało 145 dzieci.

1 stycznia 1874 roku szkoła uzyskała samodzielność. Przestała być filią szkoły radzionkowskiej, stając się niezależną szkołą elementarną .Kierownikiem szkoły został Jan Sobotka, który dotąd był trzecim nauczycielem w Radzionkowie.

Społeczność Suchej Góry dążyła do powstania odrębnego budynku szkoły. W tym celu 30 czerwca 1874 roku zakupiono parcelę pod budowę szkoły (od właścicielki Marianny Maj). W kwietniu 1875 roku nastąpiło położenie kamienia węgielnego pod budowę, a 10 października 1875 roku został oddany do użytku pierwszy budynek szkolny, znajdujący się przy ulicy 3 Maja (obecnie ul.9 Maja). W 1876 roku nauczycielem pomocniczym w szkole w Suchej Górze został Juliusz Bohm. Po jego odejściu adiuwantem został Jan Krawiec (1879 r.), który później został kierownikiem szkoły.

Funkcję kierownika szkoły po Janie Krawcu sprawował Alojzy Heyda (1886 r.), a od 1897 roku, przez trzydzieści lat, do roku szkolnego 1925/1926 szkołą zarządzał Alojzy Bernausch. Od roku szkolnego 1896/1897 szkoła była placówką pięcioklasową, od roku 1905/1906 - sześcioklasową, a od 1912/1913 była już szkołą siedmioklasową.

W 1914 roku została zakupiona działka przy ulicy Korczaka, przeznaczona pod budowę nowego budynku szkolnego. Inauguracja nauki w nowym budynku szkoły nastąpiła 18 października 1917 r. Uczestniczyli w niej: radca duchowny ks. Koniecko z Radzionkowa, inspektor ds. szkolnictwa Rifermit i przedstawiciele gminy: Lubos, Porwik, Bobrowik, Kowalski. Do szkoły siedmioklasowej uczęszczało 434 uczniów (211 chłopców i 223 dziewcząt).

II. ”POD POLSKĄ ZWIERZCHNOŚCIĄ” (lata 1922 – 1939)
>> początek dokumentu<<

Po plebiscycie w 1922 roku, rozpoczął się nowy etap w historii szkoły w Suchej Górze. Siedmioklasowa szkoła powszechna w Suchej Górze otrzymała imię Jana Sobieskiego i rozpoczęła naukę w języku polskim. Rok szkolny rozpoczął się 1 września 1922 roku uroczystą mszą z udziałem dzieci w kościele w Radzionkowie.

Początkowy okres nauki w tej szkole był bardzo ciężki. Z braku sił fachowych na stanowisku kierownika szkoły pozostał Alojzy Bernausch, który zapisał się niechlubnie w historii Suchej Góry – w 1920 r. próbował założyć na terenie tej miejscowości niemiecką organizację Bund der Heimattreuer Oberschlesier Zmienił jedynie pisownię swojego nazwiska na Bernaś.

Z początkiem roku szkolnego 1922/1923 oprócz niego w szkole zatrudnieni byli nauczyciele Grabiec i Musiał. Ponieważ zima 1922 rozpoczęła się wcześnie, a nie było pieniędzy na opał, szkoła została zamknięta na okres od 15 października 1922 r. do 1 kwietnia 1923 r. Nauczyciele przenieśli się do innych szkół: Grabiec pracował w Radzionkowie, Musiał – najpierw w Katowicach, a potem w Nowych Reptach.

Aby nauka mogła być kontynuowana, pozostałego na stanowisku kierownika Alojzego Bernauscha wspomagali do końca roku szkolnego: nauczyciel Ćmiel (oddelegowany z Radzionkowa) oraz “siła pomocnicza” Wilkówna z Bobrownik.

Uroczyście obchodzono w Suchej Górze Święto 3 Maja 1923 roku. Wieczorem, ku czci tego dnia, powstańcy suchogórscy posadzili przed szkołą dwie lipy, które rosną tu do dnia dzisiejszego. W latach następnych tradycja uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja była kontynuowana. Uroczystości inaugurował pochód dzieci oraz nauczycieli, którzy wspólnie udawali się do Radzionkowa, a następnie uczestniczyli wspólnie w uroczystym nabożeństwie. Po południu odbywał się festyn w lesie na Blachówce, gdzie dzieci otrzymywały posiłek oraz słodycze i razem ze starszymi mieszkańcami przy muzyce i śpiewie wspólnie spędzały czas. Wieczorem następował przemarsz z pochodniami i lampionami przez Suchą Górę. Podobnie wyglądały uroczystości z okazji innych świąt i rocznic.

Od początku “polskiej zwierzchności” czyli od 1922 roku, szkoła otrzymywała pomoc od władz wojewódzkich. Subwencja przekazywana szkole przeznaczona była na opał, materiały do prac ręcznych, dożywianie dzieci, a także na zakup podręczników i doposażenie biblioteki w mapy i książki.

Duże zasługi dla szkoły miał Józef Kępiński, który od 1 grudnia 1926 roku został kierownikiem szkoły. 23 stycznia 1927 roku zorganizował wieczorek “aby nawiązać kontakt z rodzicami powierzonej mu dziatwy oraz celem pracy państwowotwórczej“, w czasie którego dzieci odegrały jasełka. W niedziele i święta zimą 1927 roku Kępiński wygłaszał odczyty o treści historycznej, krajoznawczej i religijnej, ilustrowane przeźroczami. Wykładów było 22, a przeciętna liczba słuchaczy wynosiła około 100 osób. W dniu 3 maja 1927 r. uczniowie szkoły przedstawili, przygotowane pod kierownictwem Kępińskiego, przedstawienia: ”Bernadetta” oraz “W zaczarowanym lesie”. Treści przedstawione w sztuce “W zaczarowanym lesie” miały zachęcić młodzież do wstępowania do drużyny harcerskiej. Dochód z przedstawienia przeznaczono na zorganizowanie wycieczki dla dzieci do Krakowa i Wieliczki.

Wykłady o treści religijnej, historycznej i krajoznawczej, ilustrowane przeźroczami, dla dzieci i dorosłych kontynuowane były również w latach następnych, w miesiącach zimowych. Tradycją stało się również organizowanie “gwiazdki” dla uczniów z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Po odśpiewaniu kolęd oraz wysłuchaniu przygotowanych wierszy ,dzieci otrzymywały słodycze, a najbiedniejsze obuwie oraz ciepłą bieliznę .Fundusze na zorganizowanie “gwiazdki” zbierane były podczas wieczorków dla publiczności, w trakcie których dzieci prezentowały przygotowane jasełka.

W 1927 roku Kępiński założył szkółkę siewek oraz mały sad, ponadto uruchomił nieczynne od kilku lat centralne ogrzewanie i natryski, z których korzystali uczniowie.

W 1928 roku szkoła wzbogaciła się o pracownię introligatorską oraz pracownię gospodarstwa domowego. 3 maja 1923 roku nastąpiło uroczyste otwarcie czytelni, która została założona w lokalu w suterenie szkoły. Sucha Góra była pierwszą wioską na terenie powiatu, która posiadała taką kulturalną placówkę.

W czasie wakacji letnich 1928 roku został przeprowadzony remont szkoły: odmalowano sale lekcyjne klatki schodowe oraz okna i drzwi od zewnątrz w całej szkole, naprawiono też dach oraz sanitariaty. We wrześniu przystąpiono do robót niwelacyjnych i kanalizacyjnych dookoła szkoły, naprawiono centralne ogrzewanie, zakupiono nowe ławki i tablice.

Jesienią 1929 roku, w związku z elektryfikacją Suchej Góry, założono instalację elektryczną w budynku szkoły. W 1930 roku zakupiono aparat projekcyjny “Ornak”, który razem z radiem, głośnikami i gramofonem oraz kinoaparatem stanowił wyposażenie czytelni.

W początkowym okresie, do roku szkolnego 1928/1929 uczniowie na przełomie września i października korzystali z ferii jesiennych, tzw. wakacji kartoflanych, podczas których pomagali rodzicom w pracach polowych. Zniesienie tych ferii spowodowało dużą absencję uczniów, zwłaszcza klas starszych, w okresie jesiennym.

Od roku szkolnego 1932/1933 weszła w życie nowa ustawa szkolna, na mocy której wprowadzono zmiany w programach nauczania. W klasie pierwszej wprowadzono nauczanie łączne dla dziewcząt i chłopców, nauką czytania i pisania zostały objęte dzieci od siódmego roku życia. Została też zmieniona organizacja roku szkolnego: 22 grudnia zakończyło się I półrocze, a rozpoczęte w tym dniu ferie zimowe trwały do 15 stycznia 1933 roku. Rok szkolny zakończył się 14 czerwca, następny rozpoczął się nie jak dotychczas we wrześniu, ale już 21 sierpnia 1933 roku.

Publiczna Szkoła Powszechna w Suchej Górze należała do lepszych wśród wiejskich szkół powszechnych powiatu tarnogórskiego. Nauczyciele prowadzili bądź pomagali w pracy zespołom teatralnym przy ZHP i OSP. Zaangażowani byli w działalność Towarzystwa Czytelń Ludowych. Byli współorganizatorami wszystkich akademii i uroczystości o charakterze państwowym. W szkole istniała drużyna harcerska, szkolne koło LOP, kółko literackie, prowadzono akcję oszczędzania wśród dzieci. Szkoła w Suchej Górze cieszyła się dużym uznaniem społeczeństwa, czego dowodem jest, że mimo silnej agitacji za utworzeniem szkoły dla niemieckiej mniejszości językowej, szkoła taka nie została utworzona, a wszystkie dzieci zostały zapisane przez rodziców do szkoły polskiej.

III. LATA POWOJENNE: 1945 - 1959
>> początek dokumentu<<

W dniu 26 stycznia 1945r. Sucha Góra została wyzwolona spod okupacji niemieckiej i prawie natychmiast rozpoczęła się nauka w tutejszej szkole. W dniu 9 lutego 1945 roku zaczęły naukę dzieci klas IV – VII, natomiast uczniowie klas II i III zaczęły naukę w końcu kwietnia 1945 roku.

Początkowy okres pracy w szkole był bardzo ciężki. Nauce w lutym i marcu 1945r. towarzyszyła kanonada ciężkich dział artyleryjskich oraz detonacje spadających bomb i huk przelatujących bombowców. Z kilku tysięcy polskich podręczników i książek, które zostały zgromadzone przed wojną, nie został ani jeden egzemplarz.

Z przedwojennego grona pedagogicznego, które liczyło 10 osób, na swe dawne stanowisko powrócił jedynie kierownik szkoły Stanisław Roeske. Część dawniejszych nauczycieli zrezygnowała z zawodu, ze względu na bardzo niskie uposażenie.

Rok szkolny 1945/1946 został zainaugurowany 4 września. Liczba uczniów klas I – VII na początku roku wynosiła 434, a od października 1945 roku powiększyła się o 160 dzieci z Volkslisty nr 2, dla których utworzono w szkole specjalne komplety, umożliwiając uzupełnienie zaległości.

Od stycznia 1946 r. został wprowadzony nowy program nauczania. Realizacja tego programu była trudna ze względu na brak podstawowych pomocy naukowych, podręczników, lektur i innych książek itp. Sytuację pogarszała niska frekwencja uczniów spowodowana trudnymi warunkami materialnymi i bytowymi. Uczniowie klas wyższych, w zastępstwie ojców, którzy zginęli na wojnie, zajmowali się pracami w polu. W okresie zimy wysoka absencja spowodowana była brakiem obuwia i ciepłej odzieży. Mimo tych trudności szkoła funkcjonowała bardzo aktywnie. Działał samorząd uczniowski, spółdzielnia uczniowska, a także szkolne kółko teatralne. Szkoła współpracowała z rodzicami – została powołana Rada Rodzicielska. W szkole znajdowało się przedszkole, zaczęła się organizować biblioteka szkolna.

20 lutego 1956 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły – za nadużycia został zdjęty ze stanowiska Antoni Dromirecki. W okresie 20 II – 1 V 1956 r. czasowo funkcję kierownika szkoły sprawował Józef Paździor. Od 1 maja 1956 roku na stanowisko kierownika szkoły powołany został Alojzy Kloza. Od początku sprawowania swojej funkcji zadbał o poprawienie stanu budynku zaniedbanego przez poprzedniego kierownika. Już podczas wakacji został wykonany remont i prace konserwacyjne budynku szkolnego.

Z dniem 18 grudnia 1956 r. wprowadzona została do szkoły nauka religii, jako przedmiotu nadobowiązkowego. Nauczycielami religii zostali: ks. P. Jaskółka i Maria Lubos. 1 września 1957 r. uczniowie szkoły otoczeni byli również opieką lekarza szkolnego oraz higienistki szkolnej. W latach szkolnych 1956/1957 i 1957/1958 w okresie zimowym, od 15 października do 31 marca, w budynku szkoły czynna była Szkoła Podstawowa dla Pracujących. Zajęcia odbywały się od godz.17 do godz.21. Uczęszczali do niej uczniowie, którzy ukończyli 14 lat. Większość uczniów rekrutowała się spośród zatrudnionych w zakładach pracy bądź pobierających naukę zawodu. Pod koniec września 1958 roku szkoła otrzymała telewizor “Belweder I” od Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Bobrownikach Śląskich.

W roku szkolnym 1958/1959 obsada personalna szkoły była następująca: Kloza Alojzy, Kłeczek Zofia, Kłeczek Józef, Leopold Helena, Paździor Józef, Miśków Maria, Góra Kazimiera ,Mądra Jadwiga, Madra Zofia, Piwowarczyk Apolonia, Garnczarek Helena.

Przez cały wymieniony okres nauczyciele i uczniowie szkoły w Suchej Górze kontynuowali przedwojenne tradycje współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wszystkie uroczystości o charakterze państwowym i społeczno – gospodarczym były organizowane przez szkołę i cieszyły się ogromną frekwencją. W trakcie tych uroczystości nauczyciele wygłaszali stosowne referaty, natomiast uczniowie prezentowali małe formy teatralne, recytacje, inscenizacje, śpiewy i tańce narodowe. Dorocznym zwyczajem było organizowanie uroczystości choinkowych oraz zabaw karnawałowych dla uczniów. Uczniowie często wyjeżdżali na wycieczki: w Beskidy, do Częstochowy, Olsztyna, Zakopanego. Organizowane były wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy oraz kuligi do Stolarzowic i Rept.

Uczniowie szkoły licznie brali też udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Sukcesy uczniów:

marzec 1956 – Antoni Dubiel uczeń kl. V zajął I miejsce w powiecie w rozgrywkach szachowych oraz II miejsce na szczeblu wojewódzkim

marzec 1956 – I miejsce szkoły w powiecie tarnogórskim w V Konkursie Czytelniczym

luty 1957 – z okazji podsumowania VI Konkursu Czytelniczego odwiedził szkołę

Aleksander Widera. W takcie tej wizyty została nagrana audycja radiowa, w

której uczniowie szkoły opowiadali o przeczytanych książkach i wystąpił chór szkolny. Audycję nadała Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach


IV. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 - LATA 1975 - 2006

>> początek dokumentu<<

Brak jest informacji na temat losów szkoły w latach 1960 – 1975. Nie zachowały się protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, w latach tych nie prowadzono również kroniki szkolnej. Jedyna pewna informacja dotycząca tego okresu w historii suchogórskiej szkoły – to nazwisko kierownika szkoły. Przez cały wymieniony okres funkcję kierownika sprawował Alojzy Kloza.

Z dniem 1 lipca 1975 r. dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 9 w Radzionkowie przeszła pod zarząd Wydziału Oświaty i Wychowania w Bytomiu, otrzymując nr 38. Szkoła posiadała wówczas 14 oddziałów, a uczęszczało do niej 367 uczniów.

Skład grona pedagogicznego był następujący:

Alojzy Kloza - dyrektor

Jadwida Fronczyk - zastępca dyrektora

Dorota Romanow

Zofia Nikoniuk

Urszula Buczek

Danuta Baumgardt

Józef Czachor

Janina Lisik

Helena Kalus

Renata Łaruszkin

Lucyna Andrejowicz

Prakseda Świerc

Gabriela Musialik

Janina Kaczmarczyk

Irena Kieras

Włodzimierz Leśniewski

Alojzy Kloza sprawował swoją funkcję do dnia 20 sierpnia 1979 roku, kiedy odszedł na emeryturę. Jego następcą został Jan Czech. Od pierwszych dni swojej pracy w nowej placówce dyrektor Jan Czech czynił starania mające na celu przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku szkoły, jak również wyposażenie klas szkolnych i sekretariatu szkoły w nowe sprzęty. Z inicjatywy dyrektora Czecha w 1980 roku wyasfaltowano ulicę Korczaka, która dotąd była drogą polną, poszerzono i wyasfaltowano chodnik prowadzący do szkoły. W dalszym ciągu prowadzone były prace remontowe. Adaptowano pomieszczenie na kuchnię, wygospodarowano oddzielne lokum na sekretariat szkoły, klasy i korytarze zostały pomalowane.

W 1981 roku dyrektor Jan Czech zaczął starania o salę gimnastyczną dla szkoły. Już jego poprzednik dyrektor Alojzy Kloza czynił takie starania, jednak bez rezultatu. Licząca wówczas 13 oddziałów szkoła nie posiadała żadnej sali, gdzie mogłyby się odbywać zajęcia wychowania fizycznego. Sprawa stała się problemem, zwłaszcza że przeprowadzone badania lekarskie wykazały nasilające się schorzenia kręgosłupa u dzieci. Dyrekcja SP 38 wraz z Komitetem Rodzicielskim wystąpiły o adaptację sali przylegającej do restauracji “Gwarek”, znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie szkoły. Po długim okresie starań w 1984 roku nastąpiło przystosowanie lokalu na salę gimnastyczną .Przeprowadzono remont kapitalny pomieszczeń i 4 maja 1983 roku nastąpiło oddanie sali gimnastycznej do użytku . Sala została wyposażona w potrzebny sprzęt sportowy. Od września 1984 roku na emeryturę przeszła Jadwiga Fronczyk. Funkcję zastępcy dyrektora objęła Zofia Nikoniuk. Przy placówce szkolnej utworzono oddział “O”.

Przez cały okres uczniowie SP nr 38 mieli możliwość poznania uroków najbliższej okolicy dzięki organizowanym wycieczkom i kuligom m.in. do Świerklańca, ponadto zwiedzali różne regiony kraju. Cyklicznie organizowane były wycieczki do Warszawy oraz do Oświęcimia, a także w góry. We wrześniu 1985 roku uczniowie naszej szkoły ( kl IV a i IV b) po raz pierwszy wyjechali na “zieloną szkołę” - do Świnoujścia. Wyjazdy takie organizowane są do dnia dzisiejszego - obecnie do miejscowości nadmorskich wyjeżdżają uczniowie klas trzecich.

W 1990 roku szkoła uzyskała ponownie imię Jana III Sobieskiego, które zostało zniesione w 1952 r.

W 1991 roku na emeryturę przeszedł dyrektor Jan Czech. W trakcie sprawowania swojej funkcji dyrektor Jan Czech przyczynił się znacznie do poprawy stanu budynku szkoły. Oprócz wymienionych wcześniej prac remontowych: wykonano elewację całego budynku, wymieniono podłogi w pomieszczeniach szkolnych, dokonano remontu kapitalnego sanitariatów – ściany i podłogi wykafelkowano, zamontowano nowe baterie, boisko szkolne wybrukowano kostką, wymieniono piec w kotłowni oraz pomalowano klatkę schodową oraz pomieszczenia szkolne.

Od 1991 roku funkcję dyrektora na drodze wyboru przez Radę Pedagogiczną objęła Zofia Nikoniuk., która stanowisko dyrektora sprawowała przez 8 lat do roku 1999.

16 kwietnia 1999 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w SP nr 38 w Bytomiu.

   Od września 1999 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje Maciej Biernacki, który dał się poznać jako doskonały gospodarz szkoły, sprawnie kierujący administracją i zarządzający szkołą. Doprowadził do sfinalizowania wielu inwestycji i remontów, poprawił bazę materialną placówki oraz doposażył pomieszczenia szkolne w potrzebne sprzęty i pomoce dydaktyczne.

We wrześniu 2002 roku oddano do użytku dla szkoły i dzielnicy Sucha Góra nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem w postaci sali gimnastyki korekcyjnej, pomieszczeń szatni i natrysków. Wokół sali znajduje się kompleks sportowy składający się z boiska do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły. W szkole funkcjonują: pracownia komputerowa z 9 stanowiskami i zapewnionym dostępem do internetu oraz sala audiowizualna, wyposażona w nowoczesny sprzęt. Nauka języków obcych oraz obsługi komputera zaczyna się już od klasy pierwszej. Szkoła w Suchej Górze posiada dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią, świetlicę szkolną oraz kuchnię i stołówkę. Ciągle poprawia się estetyka pomieszczeń szkolnych oraz warunki sanitarne szkoły. Wokół budynku szkoły w kwietniu 2002 zostało założone arboretum, w którym posadzono 396 drzew i krzewów.

We wrześniu 1999 roku wprowadzono reformę systemu oświaty i SP nr 38 w Bytomiu stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Zmniejszyła się liczba uczniów, ale dzięki temu udało się stworzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. Mottem pracy edukacyjnej szkoły jest hasło “Szkoła jak dom”.

Dzięki zaangażowaniu całego grona pedagogicznego ,wszystkich pracowników szkoły oraz dzięki umiejętnościom kierowniczym i fachowości pedagogicznej dyrektora Macieja Biernackiego szkoła wdraża w życie innowacje pedagogiczno – wychowawcze. Należą do nich m.in. “Zajęcia twórczej aktywności dzieci”   oraz “Do zdrowia przez ruch i sport” .

Domowa atmosfera i kultywowany regionalizm nie przeszkadza funkcjonowaniu Klubu Europejskiego, który w ramach promocji Śląska w Europie gościł w październiku 2002 roku członków parlamentu europejskiego z Hiszpanii. Szkoła stwarza możliwości do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. W ramach zajęć dodatkowych prowadzonych jest wiele kółek m. in. regionalne, matematyczne, plastyczne, taneczne, przyrodnicze. Szkoła posiada również wypracowany system wspierania uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Zapewnia też wszystkim wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Szczególną opieką otacza uczniów z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo organizując dożywianie, pomoc socjalną ,opiekuńczą i dydaktyczną.

Dyrektor Maciej Biernacki zainicjował szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem lokalnym, Szkoła współdziała z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, okolicznymi szkołami oraz przedszkolami, a także parafią św. Michała Archanioła, Domem Seniora, policją, strażą pożarną itp. Stworzył dzieciom i młodzieży z okolic Bytomia możliwość zagospodarowania wolnego czasu na różnorakich zajęciach sportowych, udostępniając salę gimnastyczną szkoły.

Szkoła wzięła udział w akcji “Szkoła z klasą” uzyskując ten tytuł w 2004 roku. Uzyskała również sprawność “LEGO” w 2005 roku. W przeprowadzonym zewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły (2005) placówka została wysoko oceniona.

NASZE SUKCESY
>> początek dokumentu<<

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i zawodach na terenie szkoły oraz na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnokrajowym, często odnosząc sukcesy – małe i duże. Oto niektóre z nich.


rok szkolny 1979/1980

·    Konkurs recytatorski
G. Żmija - wyróżnienie II stopnia w eliminacjach miejskich,

A. Sznajder – wyróżnienie II stopnia na szczeblu wojewódzkim

 Eskulapiada zespół w składzie M. Just i M. Winszczyk
zdobył I miejsce w
eliminacjach miejskich, V na szczeblu wojewódzkim


rok szkolny 1980/1981 :

·     Szkoła Podstawowa nr 38 zajęła II miejsce w Bytomiu pod względem osiągniętych wyników nauczania

 

rok szkolny 1986/1987

 Eskulapiada: Katarzyna Cygon i Justyna Osiecka - II miejsce na szczeblu miejskim; V na szczeblu wojewódzkim

Konkurs plastyczny na plakat o tematyce przeciwpożarowej: miejsca od I do V (Anna Cichowska, Bożena Kasprzyńska, Grażyna Kurzok, Janusz Łukaszek, Adriana Wycisk)

 

 rok szkolny 1990/1991 :

Olimpiada języka polskiego Mateusz Malok został laureatem na szczeblu

wojewódzkim

Olimpiada matematyczna Adam Juszczyk został laureatem na szczeblu

wojewódzkim

 

rok szkolny 1994/1995

 Eskulapiada zespół w składzie Iwona Kukowka i Grzegorz Sojka zajął I

miejsce na szczeblu wojewódzkim

 

rok szkolny 1995/1996

Eskulapiada: I miejsce na szczeblu miejskim, VI na szczeblu wojewódzkim

 

rok szkolny 1997/1998

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce Szymon Prandzioch zajął I miejsce

 

rok szkolny 1999/2000

 Konkurs z języka niemieckiego: Robert Rencz zakwalifikował się do finału na       szczeblu  wojewódzkim
 

rok szkolny 2002/2003

Miejski Konkurs Ortograficzny “Zmagania z ortografią”: wyróżnienie Adrianna Cichowska

Konkurs ogólnokrajowy “Alfik Humanistyczny” 18 miejsce w woj. Adrianna Cichowska

Konkurs ogólnopolski “Zadrzewiamy Polskę” wyróżnienie dla SP nr 38

 

rok szkolny 2003/2004

 Ogólnopolski Konkurs “Maskotka dla policjanta”
wyróżnienia (Filip Herrmann ,Paulina Rossa,
Paulina Cebula, Sandra Francik, Kasia Kowalik, Karolina Liberka, Magda Wiśniowska)

Konkurs plastyczny “Sport w moim życiu” klasa IV – wyróżnienie kuratora

Konkurs języka angielskiego”Level” kwalifikacja do półfinału Maciej Kuś

Konkurs języka angielskiego “Zwerg” I miejsce Maciej Kuś, wyróżnienie D.Ślązok

Ogólnopolski konkurs ekologiczny “Eko planeta” wyróżnienie Mateusz Knapik, Kamil Kuś

 

Współpraca zagraniczna, wymiana edukacyjna i kulturalna szkoły w 2004 roku

Organizacje, podmioty oświatowe, kulturalne, sportowe z którymi współpracowała szkoła w 2004 roku: SP 38 w Bytomiu współpracowała z Centrum Informacji Europejskiej w Bytomiu przy I LO w Bytomiu, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w ramach programu „Szkoła z klasą” oraz programu „Czytam, myślę działam” pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. SP 38 otrzymała tytuł i certyfikat „Szkoły z klasą” oraz członkowstwo Klubu Szkół z klasą w Bytomiu. Już trzeci rok SP 38 w Bytomiu współpracowała z MOŚiR w Bytomiu. W ramach sekcji bokserskiej na sali gimnastycznej oraz w salce treningowej odbywają się treningi bokserskie w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 15,00 do godz. 20,00. Również sekcja JU JITSU w tym samym czasie odbywa swoje treningi. We wtorki i czwartki trener BUDOWLANI Bytom trenuje grupę młodzików w piłce nożnej. W ramach regionalizmu oraz budowania małej ojczyzny SP 38 w Bytomiu współpracuje ze Suchogórskim Towarzystwem Społecznym.

Uczeń klasy trzeciej Szymon Kuś zajął 7 miejsce w regionie katowickim i zdobył nagrodę II stopnia w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur.

W ogólnopolskim konkursie historycznym Krąg, który składał się z dwóch części:

1. testowej „Nasza historia naszą przyszłością”;

2. fotograficznej „Zabytki sakralne w moim regionie”;

W sumie na 16 uczniów biorących udział w konkursie nagrodzonych zostało dwoje uczniów, a wyróżnionych pięciu.

3. Uczeń klasy drugiej otrzymał za swoje osiągnięcia nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia.

 

Współpraca zagraniczna, wymiana edukacyjna i kulturalna szkoły w 2005 roku

1. Projekty, programy realizowane w ramach międzynarodowej współpracy oraz instytucjami UE: program „piszemy książkę” ze szkołą włoską na platformie internetowej e-Twinning. Osiągnięte rezultaty ww. współpracy: uczniowie szkoły włoskiej i SP 38 korespondują ze sobą na platformie internetowej, doskonalą j. angielski i powstają pierwsze rozdziały książki.

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SP 38 w Bytomiu w 2007 roku

 Ogólnopolska olimpiada języka polskiego
– 12 miejsce Szymon Kuś (kl. VI), 18 miejsce Karolina Gruszka (kl. VI);

 Oxford Plus (test z j. angielskiego)
– nagroda pierwszego stopnia Jasiek Ligudziński (kl. III);

 Konkurs literacki dla uczniów klas trzecich
– II miejsce Dawid Szreter (kl. III);

 Ogólnopolski konkurs poezji dziecięcej
- udział uczniów we wszystkich IV edycjach; wiersze nagrodzone znalazły się w antologiach poezji dziecięcej: Szymańska Natalia (kl. IV), Krupowies Kamila (kl. IV), Sokołowska Agnieszka (kl. IV), Sieja Natalia (kl. VI), Mikołaj Kurek (kl. II), Justyna Spałek (kl. II).


Osiągnięcia uczniów SP 38 w Bytomiu w 2008 roku

1. Marta Kirsch ucz. Klasy I otrzymała wyróżnienie V edycji „Antologii Poezji Dziecięcej” w ramach Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego dla szkół podstawowych pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.

2. Tomasz Rossa ucz. Klasy II został laureatem V edycji „Antologii Poezji Dziecięcej” w ramach Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego dla szkół podstawowych pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.

3. Bednarek Karolina ucz. Klasy II uzyskała wyróżnienie w III edycji konkursu plastycznego eurodeputowanej prof. Genowefy Grabowskiej „Unia moich marzeń”;

4. Spałek Justyna ucz. Klasy II otrzymała wyróżnienie w IV edycji konkursu plastycznego prof. Genowefy Grabowskiej „Moja europejska rodzina”; otrzymała również wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Jak oszczędzamy energię elektryczną” pod patronatem Vattenfall, a praca została umieszczona w kalendarzu firmy na rok 2009.

5. Ligudziński Jan ucz. Klasy III otrzymał nagrodę pierwszego stopnia w konkursie j. Angielskiego Oxford plus; oraz zajął 5 miejsce w województwie w konkursie przedmiotowym j. Angielskiego.

6. Patryk Świerzy uczeń klasy III został laureatem V edycji „Antologii Poezji Dziecięcej” w ramach Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego dla szkół podstawowych pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.

7. Szymon Kuś absolwent SP 38 20 czerwca 2008 roku został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego, który został zorganizowany przez Gminę Myszków przy współpracy z Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie pod hasłem „Rodzina Źródłem Pokoju dla Ludzkości”, wręczenie nagród odbyło się 19 października br. Praca literacka została włączona do pracy zbiorowej laureatów i wydana drukiem publikacja „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości”.

8.  Weronika Bazan absolwentka SP 38 20 czerwca 2008 roku została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, który został zorganizowany przez Gminę Myszków przy współpracy z Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie pod hasłem „Rodzina Źródłem Pokoju dla Ludzkości”, wręczenie nagród odbyło się 19 października br. Praca literacka została włączona do pracy zbiorowej laureatów i wydana drukiem publikacja „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości”.

9.  Szymon Kuś i Karolina Gruszka absolwenci 2007/2008 otrzymali w czerwcu 2008 roku nagrody Prezydenta Miasta Bytomia Pana Piotra Koja.

10.Troje uczniów klasy piątej i troje uczniów klasy szóstej we wszystkich edycjach ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z j. polskiego zajmowali miejsca w pierwszej trzydziestce: (klasa V Dobestein Artur 18, Biłobran Rafał 25, Borecki Maciej 29; klasa VI Szymon Kuś 12, Gruszka Karolina 15, Kurdek Riotr 30).

 

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ SP 38 W LATACH 1989– 2006

Zofia Nikoniuk

Barbara Kołodziej

Wiesława Sieja

Beata Detko

Anna Kwiecień (Zawora)

Jolanta Tokarek

Danuta Baumgardt

Bożena Kowolik

Bożen Rejner

Grażyna Kurasiewicz

Urszula Buczek

Elżbieta Świerc

Eugeniusz Wit

Wanda Werner

Daniela Kowalska

Beata Kamińska

Daria Urbańczyk

Grzegorz Sieczkowski

Krystyna Świerzy

Joanna Pytel

Iwona Dądela

Wioletta Kowalska

AleksandraWtorek Ewa Twarkowska

Janina Niemczyk

Elżbieta Bramorska

Jolanta Gałęziowska

Anna Duch

Marek Kurpios

Mariola Płaczek

Beata Różycka

Elżbieta Kukowka

Ewa Hajda

Jolanta Cichoń

Elżbieta Susek

Magdalena Wąsińska

Mariola Lis

Joanna Gruszka

Anna Marek Bieniasz

Barbara Bogacka

Maria Dzionsko

Katarzyna Woźniak

Elżbieta Balcarczyk

Maciej Biernacki

 

 

WYKAZ ŹRÓDEŁ WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU:
>> początek dokumentu<<

 

1.      Jeziorski H., Rzymskokatolicka parafia PW Michała Archanioła
         w Suchej Górze Bytom, 2000

2.      Knosała J., Parafia radzionkowska. Katowice,1926

3.      Kroniki szkolne

4.      Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

5.      Relacje mieszkańców Suchej Góry zebrane przez uczniów SP 38 w Bytomiu

6.      Skrabania A., Sucha Góra W: Z dziejów dzielnic Bytomia.
         Bytom,1991 s.196 – 207

 

 

opracowała: mgr Jolanta Gałęziowska

 nauczyciel bibliotekarz           

redakcja: mgr Maciej Biernacki    
dyrektor SP 38 w Bytomiu.
       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spbytom38@op.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie