Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Karta oceniania zachowania

Lp.

 


Punktacja poprawnego
zachowania

1.

Propozycje i realizacja inicjatyw dotyczących życia szkoły (5 – 15)

2

Uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych  (5 – 20)

3

Uczestnictwo w konkursach szkolnych (5-10)

4

Uczestnictwo w akademii (5-15)

5

Wykonanie gazetki klasowej (5)

6

Pomoc koleżeńska (np. w nauce) (5)

7

Prace społeczne na rzecz szkoły klasy (5)

8

Przyniesienie pomocy dydaktycznej na lekcje (3)

9

Przyniesienie potrzebnej rzeczy do klasy(2-5)

10

Zachowanie regulaminowego stroju w czasie uroczystości szkolnych (5)

11

Aktywność poza lekcjami (1-5)

12

Godne reprezentowanie szkoły na wyjściach i wycieczkach szkolnych (5)

 

Punkty przyznawane jednorazowo z końcem semestru:

13

Odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności szkolnej (20)

14

Aktywne pełnienie powierzonych funkcji w klasie/w szkole  (30)

 

 

Lp.

 


Punktacja negatywnego zachowania

1.

Bicie się (-20)

2.

Kradzież (-20)

3.

Znęcanie się nad młodszymi dziećmi lub zwierzętami (-20)

4.

Niszczenie mienia szkolnego (-20)

5.

Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających (-20)

6.

Wychodzenie w czasie przerw poza teren szkolny (-10)

7.

Wagary – każdy nieusprawiedliwiony dzień/ucieczki z lekcji (-10)

8.

Używanie wulgarnych lub obraźliwych słów, gestów (-10)

9

Używanie urządzeń elektronicznych podczas lekcji (-5)

10

Dokuczanie kolegom (szturchanie, wyśmiewanie) (-5 - (-10))

11

Okłamywanie nauczyciela (-5)

12

Brak szacunku w stosunku do nauczycieli i osób dorosłych (-5 - (-10))

13

Niewykonywanie poleceń nauczyciela (-5)

14

Spóźnienia na lekcje (-2)

15

Brak obuwia zmiennego (-2)

16

Jedzenie, żucie gumy na lekcjach(-2)

17

Chodzenie po klasie w trakcie zajęć (-2)

18

Rozmowy na lekcjach (-5)

19

Zbędne komentarze nie na temat (-5)

20

Niewłaściwe zachowanie na wyjściach i wycieczkach szkolnych (-5 - (-20))

21

Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości i akademii szkolnych (-5 - (-20))

22

Czynna napaść (-50)

23

Podżeganie i podjudzanie (-30)

Oceny zachowania w skali punktowej:

1. naganna: poniżej 80 pkt;

2. nieodpowiednia: 80-99 pkt;

3. poprawna: 100-119 pkt.;

4. dobra: 120-149 pkt.;

5. bardzo dobra: 150-199 pkt., jeżeli suma punktów minusowych zdobytych w semestrze nie przekracza (-50)

6. wzorowa: 200 pkt i powyżej, jeżeli nie było punktacji negatywnej (-20pkt.)